Home

Search

 

Case Law:

- Denmark

- Finland

- Iceland

- Norway

- Sweden

 

- Bulgaria

- Estonia

- Latvia

 

- Case by Article

 

CISG Text

Status Chart

AV Conference Book '14

Nordic Judicial Systems

Bibliography

Papers

 

Autonomous CISG Network

Dictionaries

Links to Sources

Media Library

 

Contributors

Citing the Database

Update History

Contact

Copyright

Disclaimer

Cookies

 

 

 

 

 

 

 

Date:   27 March 1997
Court:   Helsinki Court of Appeal
Local case reference:   n/a
CISG Nordic ID:   970327FI
Country of decision:   Finland
Buyer's country:   Lithuania
Seller's country:   Finland
Goods involved:   Butter
Case history:   1st instance: 5 November 1996, District Court of Kuopio
Original language:   Finnish
Provisions cited:   CISG article 74
Original court document:   n/a
Rapporteur:   Thomas Neumann
Case citations:   n/a

 

Commentary

DiMatteo, Larry A. et al.: The Interpretive Turn in International Sales Law: An Analysis of Fifteen Years of CISG Jurisprudence  Northwestern Journal of International Law & Business (Winter 2004) 299-440 at n.647.

Schlechtriem & Schwenzer ed., Commentary on UN Convention on International Sale of Goods, 2d (English) ed., 2005, Oxford University Press, Art. 74 paras. 16, 41.

 

Abstract

See 1st instance, 1996 November 5, District court of Kuopino

An abstract is also available at Unilex

 

Translated text

See also 1st instance, 1996 November 5, District court of Kuopino for a complete overview of the case.

 

Court of Appeal of Eastern Finland

Judgement No. 336, 27 Marh 1997

 

The judgment appealed: Kuopio Court of First Instance 5 November 1996, No. 5477

[The Court of First Instance held seller and K, seller's CEO, jointly and severally liable. This was only an appeal by K, CEO of seller; the judgment against seller was not appealed.]

Appellant: CEO K, Kuopio [CEO of seller]; Defendant: A, Lithuania [buyer]

The demands presented in the Court of Appeals

In his appeal, K has renewed his statements appearing from the judgment of the Court of First Instance and has requested that the original claim of the [buyer] should be dismissed.

[Buyer] has replied and requested for the dismissal of K's appeal and compensation for his legal fees.

The judgment of the Court of Appeals

The contract in question is drafted in English. The content of the contract is as follows:

"8. Force majeure, arbitration and rules

"8.1. This contract is governed by the rules of the Authorities of the International Chamber of Commerce. Both parties are relieved from liability of carrying out the duties under the Contract, if the said non-performance results from force majeure impediments, such as strikes, riots, decisions of governments or other authorities etc.

"If difficulties appear in interpreting the carrying out of the contract, all parties are bound to obey the decision, which has been arrived at by using the rules of the Authorities of the International Chamber of Commerce.

"If common ground is not reached, the Dispute shall be resolved under the Arbitration of the Helsinki Chamber of Commerce."

The Court of Appeals holds that the part of the contract referred to reveals that the disputes arising out of the contract are resolved through arbitration. The wording of the contract does not indicate that only some of the disputes are handled through arbitration and some in a general court.

The statement of claim places a demand of returning the advance payment, damages for financing expenses resulting from the advance payment, and damages for the breach of contract. The claim has been objected on grounds, among others, that the defendants have not breached the contract in a manner which would have justified the avoidance of the contract.

The issue in dispute is a matter which, according to Section 8 of the contract, is to be resolved through arbitration. K has referred to this circumstance before replying to the main claim. Consequently, the Court of First Instance should have dismissed the claims in relation to K.

Judgment of the Court of Appeals

The judgment of the Court of First Instance is repealed as to K's joint and several liability with [seller] for returning the advance payment, damages and legal fees. Based on the Law governing Arbitration, the statement of claim directed at K is dismissed and K is relieved of all payment obligations. The amounts K was made to pay, added with interest, now remain to be paid by [seller] in their totality.

This judgment is final.

 

Original text

See 1st instance, 1996 November 5, District court of Kuopino for a complete overview of the case.

 

Antopäivä Diaarinumero

27.3.1997 S 96/605

 

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

Kuopion käräjäoikeus 5.11.1996 nro 5477

 

ASIA Vahingonkorvaus ym

 

VALITTAJA Toimitusjohtaja K, Kuopio

VASTAAJA A, Liettua

 

ASIA oikeudenkäyntiavustajan palkkio

VALITTAJA Oikeustieteen kandidaatti L, Kuopio

 

 

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

 

 

K on valituksessaan toistanut käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevät oikeudenkäyntiväitteensä perusteluineen ja pyytänyt, että kanne jätettäisiin tutkimatta. Sen varalta, että kannetta ei jätettäisi tutkimatta, K on pyytänyt, että kanne hylättäisiin.

 

L on valituksessaan pyytänyt, että hänelle K:n avustamisesta käräjäoikeudessa maksettavaksi määrätty kulujen korvaus ja palkkio korotettaisiin yhteensä 38.306 markaksi.

 

A on vastannut K:n valitukseen ja pyytänyt sen hylkäämistä sekä korvausta oikeudenkäyntikuluistaan hovioikeudessa korkoineen.

 

 

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

 

Perustelut

 

Kysymyksessä oleva sopimus on laadittu englannin kielellä. Valantehneen kielenkääntäjän 21.3.1996 so- pimuksesta laatiman käännöksen mukaan sopimuksen 8. kohta on suomennettuna seuraavanlainen:

 

A8. FORCE MAJEURE, VÄLIMIESMENETTELY JA SÄÄNNÖT

8.1. Tämä sopimus on Kansainväisen kauppakamarin virkailijoiden (alkutekstisså authorities) sääntöjen

alainen. Molemmat osapuolet vapautetaan tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamatta jåttä-

misestä koskevasta vastuusta, jos suorittamatta jättäminen johtuu force majeure -esteestå, eli lakoista, mellakoista, hallituksen tai virastojen päätöksestä tms.

 

Jos sopimuksen toteuttamisen tulkinnassa ilmenee vaikeuksia, kaikki osapuolet suostuvat noudattamaan sitä päätöstä, joka on ratkaistu Kansainvälisen kauppakamarin virkailijoiden (alkut. authorities) sääntöjen mukaisesti.

Jos yksimielisyyttä ei synny, riita on ratkaistava lopullisesti Helsingin kauppakamarin välimiesmenettelyssä."

 

Hovioikeus katsoo selostetusta sopimuskohdasta ilmenevän, että sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Sopimuskohdan sanamuoto ei osoita osapuolten tarkoittaneen, että vain jotkut sopimuksesta aiheutuneet riitaisuudet ratkaistaisiin välimiesoikeudessa ja muut riitaisuudet jäisivät yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

 

Kanteessa on vaadittu kysymyksessä olevan sopimuksen perusteella maksetun ennakkomaksun palauttamista, korvausta ennakkomaksun ostajalle aiheuttamista rahoituskuluista ja korvausta ostajalle myyjän sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta. Kannetta on vastustettu muun ohessa sillä perusteella, että

vastaaja ei ollut rikkonut sopimusta siten, että kantajalla olisi ollut oikeus purkaa sopimus.

 

Asiassa on kysymys sellaisesta sopimuksesta aiheutuneesta riitaisuudesta, joka on sopimuksen 8. kohdas-

sa sovittu ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä. K on tehnyt tästä väitteen ennen pääasiaan vastaamista. Sen vuoksi käräjäoikeuden ei olisi pitänyt ottaa kannetta tutkittavakseen K:n osalta.

 

Päätöslauselma

 

Käräjäoikeuden tuomio kumotaan siltä osin kun K on velvoitettu suorittamaan yhteisvastuullisesti S Trading Limitedin kanssa A:lle kauppahinnan ennakkomaksun palautusta ja vahingonkorvausta sekä korvausta oikeudenkåyntikuluista ja käräjäoikeuden lausunto näiltä osin poistetaan. K:ta vastaan nostettu kanne jätetään välimiesmenettelystä annetun lain 5 ':n nojalla tutkimatta ja K vapautetaan kaikesta maksuvelvollisuudesta. A:lle tuomitut määrät korkoineen jäävät näin ollen yksin S Trading Limitedin suoritettavaksi.

 

Oikeudenkäyntiavustajan palkkiota koskeva valitus

 

Käräjäoikeuden L:lle K:n avustamisesta valtion varoista maksettavaksi määräämää palkkiota ja kulujen korvausta on pidettävä riittävänä ottaen huomioon tehtävän vaatima työmäärä, ajanhukka ja tarpeelliset kulut sekä se, että L:llä on samassa asiassa ollut myös toinen päämies.

 

Oikeudenkäyntiavustajan palkkiota koskeva valitus hylätään.

 

Avustajanpalkkio

 

Valtion varoista maksetaan L:lle palkkioksi K:n avustamisesta hovioikeudessa kohtuulliseksi harkitut 2.300 markkaa, mikä määrä ja L:lle käräjäoikeudessa K:n avustamisesta valtion varoista maksetut 19.048 markkaa A:n on korvattava valtiolle.

 

 

Ratkaisu on lainvoimainen.

 

 

  © 2015 Thomas Neumann | Privacy Policy | Cookies | Disclaimer