Home

Search

 

Case Law:

- Denmark

- Finland

- Iceland

- Norway

- Sweden

 

- Bulgaria

- Estonia

- Latvia

 

- Case by Article

 

CISG Text

Status Chart

AV Conference Book '14

Nordic Judicial Systems

Bibliography

Papers

 

Autonomous CISG Network

Dictionaries

Links to Sources

Media Library

 

Contributors

Citing the Database

Update History

Contact

Copyright

Disclaimer

Cookies

 

 

 

 

 

 

 

Date:   12 September 2003
Court:   District Court of Randers
Local case reference:   n/a
CISG Nordic ID:   030912DK
Country of decision:   Denmark
Buyer's country:   Germany
Seller's country:   Denmark
Goods involved:   Mobile Grain Dryer / Jurisdiction
Case history:   On the merits of the case: 8 July 2004, District Court of Randers
Original language:   Danish
Provisions cited:   CISG article 57
Original court document:   Reported below in full text.
Rapporteur:   Thomas Neumann
Case citations:   n/a

 

Commentary

Lookofsky, Joseph and Henschel, René Franz: Comments on Issues Relating to the Interaction between the Place of Payment under CISG Article 57 and Jurisdiction under Article 5 of the Brussels Convention, February 2005.

 

Abstract

by Neumann, Thomas

In the case the seller had withheld payment claiming non-conformity. The court separately decided whether it had jurisdiction over the matter. (Substantial questions, see 2004 July 8, District Court of Randers.) With reference CISG art. 57(1)(a) the court held that the place of payment were in Denmark, thus giving Danish courts jurisdiction over the matter according to the Brussels Convention (1968). The court rejected the opinion that delivery in Germany against payment there made Germany the place of payment.

 

Translated text

n/a

 

Original text

 

Retten i Randers

Udskrift af dombogen


KENDELSE

Afsagt den 12. september 2003 i sag nr. BS 2-2229/2002


S (Danmark)

Mod

K (Tyskland)

 

Indledning og påstande:


Sagen vedrører restbetaling for køb af et mobilt korntørreri, med tilhørende maskiner, samt reparation heraf og levering af reservedele.


Under denne sag, der er anlagt den 6. november 2002, har sagsøgeren, S v/ KE, Randers, påstået sagsøgte, K GmbH, Wiesenburg, Tyskland, tilpligtet at betale 49.078 euro med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.


Sagsøgte har principalt påstået sagen afvist, under henvisning til, at der ikke er værneting her i landet.


Sagsøgte har subsidiært på stået frifindelse.


Retten har i overensstemmelse med parternes ønske udskilt spørgsmålet om rettens kompetence til særskilt behandling, jf. retsplejelovens § 253.


Sagsøgte har herunder fastholdt afvisningspåstanden.


Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagen fremmes ved retten i Randers.


Sagsfremstilling:


Det fremgår af ordrebekræftelse nr. 02511 af 2. maj 2002, at prisen for det af sagsøgeren til sagsøgte i Tyskland leverede mobile korntørreri, med tilhørende maskiner, andrager 210.000 euro.


Vedrørende betaling fremgår følgende af ordrebekræftelsen:


”Zahlung:

1/3 nach lieferung von Fördertrechnik (primo Juni), sofort ohne abzüge

1/3 nach lieferung von trockner/Reiniger (ultimo Juni), sofort ohne abzüge

1/3 nach imbetriebsnahme, sofort ohne abzüge.

…”


Parterne har efterfølgende aftalt en prisreduktion på 5.825 euro, og en tillægslevering på 24.229 euro, hvilket fremgår af sagsøgerens fakturaer nr. 02570 og 02571 af 21. august 2002.


Ved faktura nr. 02578 af 4. november 2002, har sagsøger derudover opkrævet 10.674 euro, for udført service på og leverede reservedele til maskinen.


Sagsøgte har fremsendt 3 checks på i alt 190.000 euro til sagsøgeren, til dennes adresse i Randers.


Procedure:


Sagsøgeren har til støtte for sagens fremme ved Retten i Randers anført, at det af EU-Domskonventionens artikel 5, nr. 1 fremgår, at værnetinget i sager om kontraktsforhold er det sted, hvor den pågældende forpligtelse er opfyldt eller skal opfyldes. Afgørende for fortolkningen af opfyldelsesstedet er den konkrete rettighed, som ligger til grund for sagsøgerens krav. Den konkrete rettighed i denne sag, vedrører sagsøgerens krav på betaling. Som følge af, at parterne ikke har indgået en anden betalingsaftale, finder De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb(CISG) anvendelse. Det følger af CISG artikel 57, stk. 1, litra a, at købesummen skal erlægges på sælherens forretningssted. Sagsøgeren har accepteret dette betalingssted, og i overensstemmelse hermed, fremsendt 3 checks, i alt 190.000 euro, til sagsøgeren i Randers. Betalingen er sket i overensstemmelse med de i ordrebekræftelsen af 2. maj 2002 indeholdte betalingsbetingelser, hvorefter betalingen skal ske efter modtagelsen af varen.


Sagsøgte har til støtte for sagens afvisning anført, at det af ordrebekræftelsen af 2. maj 2002 fremgår, at betalingen skal ske afdragsvis, mod samtidig levering af maskinen. Det følger af CISG art. 57, stk. 1, litra b, at betalingsstedet, ved samtidig udveksling af ydelserne, er det sted, hvortil varen overgives. Som følge af, at maskinerne er leveret til Wiesenburg, Tyskland, skal betaling finde sted på køberens bopæl. Da parterne herefter udtrykkeligt har aftalt, at betaling skal ske straks ved levering, er der ikke grundlag for at fortolke den for kontraktsforholdet karakteristiske ydelse, i henhold til EU-Domskonventionens artikel 5, nr. 1. Sagsøgte har ikke, uanset, at der er fremsendt 3 checks til sagsøgeren, accepteret sagsøgerens bopæl som rette betalingssted.


Rettens bemærkninger og afgørelse


Indledningsvis bemærkes, at parterne ikke har indgået en værnetingsaftale.


Spørgsmålet om, hvorvidt Retten i Randers er rette værneting, skal derfor bedømmes ud fra bestemmelsen i art. 5, nr. 1 i EU-domskonventionen.


Det fremgår, at parterne er enige om, at fastlæggelse af stedet for betalingsforpligtelsens opfyldelse er afgørende for, hvilket lands ret der er kompetent.


Retten lægger det som ubestridt til grund, at betalingsforpligtelsen udspringer af et internationalt køb af løsøre.


Det fremgår af de i ordrebekræftelsen af 2. maj 2002 indeholdte betalingsbetingelser, at betalingen skal ske i 3 lige store ydelser, straks efter leveringen af den omhandlede maskine med tilhørende maskindele, samt efter ibrugtagning. Der er endvidere mellem parterne enighed om, at sagsøgte har betalt 3 checks på i alt 190.000 euro til sagsøgeren, på dennes adresse i Randers.


Efter det foreliggende finder retten ikke, at parterne har aftalt samtidig udveksling af ydelser. Det følger herefter af art. 57, stk. 1, litra a, jf. art. 1, stk. 1, litra 1, i konventionen om aftaler om internationale køb (CISG), at køber – når intet andet anses for aftalt – er forpligtet til at betale på sælgerens forretningssted.


Som følge af ovenstående findes Retten i Randers at være rette værneting for så vidt angår betalingsforpligtelsen, som udspringer af parternes aftale, i henhold til de fremlagte fakturaer, jf. art. 5, nr. 1 i EU-domskonventionen.


Retten tager derfor sagsøgerens påstand til følge.


Thi bestemmes:


Sagen mellem S, Randers og K GmbH, Tyskland, fortsætter ved retten i Randers.

 
HE

Dommer

 

 

 

  © 2015 Thomas Neumann | Privacy Policy | Cookies | Disclaimer